نمای مدل سام

نمای  این مدل به شکل چرخ، به­عنوان نمادی از حرکت، طراحی شده است. این مدل دارای یازده معیار است که شش معیار آن توانمندسازها و پنج معیار دیگر نتایج هستند. هر یک از معیارها به تعدادی جزء معیار و هر جزء معیار به تعدادی نکته تقسیم می­شود. این معیارها عامل وجودی حرکت سازمان­ها هستند و به­عنوان مبنایی برای ارزیابی آن­ها مورد استفاده قرار می­ گیرند.

keyboard_arrow_up