واژه نامه مدل سام (SSAM)

کیفیت یک سازمان و مفاهیم مرتبط با آن
کیفیت یک سازمان کیفیت یک سازمان درجه‌ای است که ویژگی‌های ذاتی یک سازمان به منظور دستیابی به موفقیت پایدار، نیازها و انتظارات مشتریان و سایر طرف‏های ذی‏نفع را برآورده می‌کند. این سازمان است که تعیین می‌کند چه چیزی برای دستیابی به موفقیت پایدار مناسب است(ISO9004:2018) .
سازمان فرد یا گروهی از کارکنان که وظایف خود را به همراه مسئولیت‌ها، اختیارات و روابط به منظور دستیابی به اهدافشان دارند(ISO9004:2018) .
موفقیت دستیابی  سازمان به یک هدف(ISO9000:2015).
موفقیت پایدار موفقیت سازمان در طول یک دوره زمانی(ISO9000:2015)  .
بستر یک سازمان و   مفاهیم مرتبط با آن
بستر یک سازمان بستر سازمان شامل عواملی است که بر توانایی سازمان در دستیابی به موفقیت پایدار تأثیر می‌گذارد(ISO9000:2015) .
طرف‏های ذی‏نفع مرتبط طرف‏های ذی‏نفع مرتبط کسانی هستند که می‌توانند تحت تأثیر یک تصمیم یا فعالیت سازمان قرار داشته یا چنین برداشت نمایند که تحت تأثیر آن‌ها قرار می‌گیرند(ISO9004:2018) .
فرد یا سازمانی که بر تصمیم یا فعالیتی تأثیرگذار باشد یا از آن تأثیر بپذیرد یا خود را تحت تأثیر آن بداند.
مسائل خارجی مسائل خارجی، عوامل خارج از سازمان هستند که می‌توانند بر توانایی سازمان برای دستیابی به موفقیت پایدار تأثیر بگذارند(ISO9004:2018) .
مسائل داخلی مسائل داخلی، عوامل درون سازمان هستند که می‌توانند توانایی سازمان برای دستیابی به موفقیت پایدار را تحت تأثیر قرار دهند(ISO9004:2018) .
ریسک تأثیرعدم قطعیت بر اهداف (ISO31000:2018).
فرصت شرایط یا مجموعه‌ای از شرایط که منجر به بهبود عملکرد می‌شود ISO45001:2015)).
هویت سازمانی و مفاهیم مرتبط با آن
هویت سازمان هویت سازمان بر اساس مأموریت، چشم‌انداز، ارزش‌ها و فرهنگ آن مشخص می‌شود(ISO9004:2018) .
چشم‏انداز آرزوی آن‏چه یک سازمان می‌خواهد به آن تبدیل شود(ISO9004:2018) .
ماموریت هدف سازمان برای موجودیت(ISO9004:2018) .
ارزش‌ها اصول و یا الگوهای تفکر به قصد نقش در شکل دادن به فرهنگ سازمانی و برای تعیین موارد دارای اهمیت سازمان برای حمایت از مأموریت و چشم‌انداز(ISO9004:2018) .
فرهنگ باورها، تاریخ، اخلاق، رفتار مشاهده شده و نگرش‌های مرتبط با هویت سازمان(ISO9004:2018) .
رهبری  و مفاهیم مرتبط با آن
رهبری

 

مدیریت ارشد از طریق رهبری خود در استقرار و اطلاع‏رسانی چشم‏انداز، ماموریت و اررزش‏های موردنظر، به منظور ایجاد محیطی که در آن افراد متعهد به دستیابی به اهداف سازمان هستند اقدام می‏نماید.(ISO9004:2018)
مدیریت ارشد شخص یا گروهی از کارکنان که یک سازمان را در بالاترین سطح هدایت و کنترل می‌کنند(ISO9000:2015) .
هدف نتیجه‌اي که قرار است به دست آید(ISO9000:2015)  .
خط‌مشی مقاصد و جهت‌گیري یک سازمان آن‏گونه که رسما ً توسط مدیریت رده بالاي آن بیان شـده است(ISO9000:2015) .
استراتژی طرح دستیابی به یک هدف بلندمدت یا کلّی(ISO9000:2015) .
مدیریت فرایندها و   مفاهیم مرتبط با آن
مدیریت فرایندها سازمان‏ها «ارزش پایدار» را از طریق فعالیت‏هایی که در قالب یک شبکه فرآیندی به عنوان یک سیستم منسجم عمل می‏کند، محقق می‏سازند. فرایندها و تعاملات آن‏ها با ماهیت وجودی سازمان سازگار است و همسو با تحولات در سیاست‏ها، استراتژی‏ها و اهداف سازمان مدیریت و بهینه می‏شوند.(ISO9004:2018)
فرایند مجموعه‏ای از فعالیت‌هاي مرتبط به هم یا متعامل که جهت ارائه نتیجه موردنظر، از درون دادها استفاده می‌کند(ISO9000:2015) .
عملکرد نتیجه قابل اندازه‌گیري(ISO9000:2015) .
کارایی رابطه بین نتیجه به دست آمده و منابع استفاده شده(ISO9000:2015) .
اثربخشی میزانی که فعالیت‌هاي طرح‌ریزي شده تحقق یافته‌اند و نتایح طرح‌ریزي شده به دست آمده است(ISO9000:2015) .
قابلیت توانایی یک مورد براي پدیدآوردن یک برون‌داد که الزامات مربوط به آن برون‌داد را برآورده می‏سازد(ISO9000:2015).
سیستم مدیریت مجموعه‏اي از اجزاي مرتبط به هم یا متعامـل یـک سـازمان بـراي تعیـین خط‌مشـی‌ها و اهداف و فرایندهایی براي دستیابی به آن اهداف(ISO9000:2015) .
مدیریت منابع و مفاهیم مرتبط با آن
مدیریت منابع منابع حامی و پشتیبان عملکرد تمامی فرآیندهای یک سازمان است و برای حصول اطمینان از عملکرد موثر و کارآمد و موفقیت پایدار آن حیاتی است. سازمان بایستی با توجه به ریسک‏ها و فرصت‏های مرتبط در اثرات بالقوه آن، منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف خود را تعیین و مدیریت کند.(ISO9004:2018)
درگیر کردن کارکنان  دخیل‏کردن و مشارکت در انجام فعالیت‏ها براي دستیابی به اهداف مشترك (ISO9000:2015) .
شایستگی توانایی به کارگیري دانش و مهارت‌ها براي به دست‏آوردن ننتایج موردنظرISO9000:2015) ).
مشارکت مشارکت در یک فعالیت، رویداد یا موقعیت(ISO9000:2015).
مهارت ظرفیت آموخته شده برای انجام یک کار به میزان مورد انتظار است.(ISO30401:2018)
دانش دارایی انسانی یا سازمانی که تصمیم‌ها و فعالیت‌های اثربخش، در یک زمینه را مقدور می‌سازد(ISO30401:2018) .
اطلاعات داده‌هایی که معنادار هستند(ISO30401:2018).
زیرساخت سیستمی از امکانات، تجهیزات و خدمات مورد نیاز براي فعالیت یک سازمان (ISO9000:2015).
محیط کاري مجموع‌هاي از شرایطی که کار تحت آن انجام می‌شود(ISO9000:2015)  .
قابلیت اطمینان توانایی کارکردن همان‏گونه که یا هر آنگاه که مورد نیاز می‌باشد.(ISO9000:2015)
تأمین‏کننده برون‌سازمانی ارائه‏کننده‌ای که بخشی ازسازمان نمی‌باشدISO9000:2015) ).
همکاری رویکرد آگاهانه برای کار با یکدیگر برای یک مقصود مشترک توافق شده فراتر از مرزها.(ISO30401:2018)
جنبه زیست‌محیطی بخشی از فعالیت‌ها یا محصولات یا خدمات یک سازمان که با محیط‌زیست تاثیر متقابل داشته یا بتواند داشته باشدISO14001:2015)).
محیط‏زیست محیطی شامل، هوا، آب، منابع طبیعی، گیاهان، جانوران انسان‌ها و روابط متقابل بین آن‌ها که سازمان در آن فعالیت می‌نمایدISO14001:2015)).
چرخه حیات مراحل متوالی و مرتبط به هم سیستم یک محصول(یا خدمت) از مرحله دریافت مواد خام یا تولید از منابع طبیعی تا وارهایی نهاییISO14001:2015)).
تحلیل و ارزیابی عملکرد سازمان و مفاهیم مرتبط با آن
تحلیل و ارزیابی عملکرد سازمان هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت‌های خود به خصوص در محیط‌های پیچیده و پویا نیاز مبرم به ارزیابی دارد. سازمان بایستی عواملی که در کنترل سازمان هستند و برای موفقیت پایدار آن اهمیت دارند را مورد سنجش قرار دهد و پیشرفت‏های خود را در دستیابی به نتایج برنامه‏ریزی شده در برابر ماموریت، چشم‏انداز، خط‏مشی‏ها، راهبرد و اهداف در تمام سطوح و در همه فرآیندها و دپارتمان‏های وظیفه‏ای مرتبط به عنوان پایه‏ای برای تصمیم‏گیری‏های راهبردی و عملیاتی، ارزیابی و تحلیل کند و بازنگری‏های لازم را انجام دهد.(ISO9004:2018)
شاخص نمایش قابل اندازه‌گیری از موقعیت یا وضعیت عملیات، مدیریت یا شرایطISO14001:2015) ).
اندازه‌گیري فرایند تعیین یک مقدار(ISO9000:2015) .
پایش تعیین وضعیت یک سیستم یک فرایند یک محصول یک خـدمت یا یک فعالیت (ISO9000:2015)  .
ممیزي فرایندي نظام یافته، مسـتقل و مـدون بـراي به دسـت‏آوردن شـواهد عینـی و ارزیـابی آن به صورت عینی براي تعیین میزانی که معیارهاي ممیزي برآورده می‌شوند(ISO9000:2015) .
بازنگري تعیین مناسب بودن، کفایت یا اثربخشی یک مورد براي دستیابی به اهـداف تعیین شده (ISO9000:2015) .
بهبود، یادگیری و نوآوری و  مفاهیم مرتبط با آن‏ها
بهبود، یادگیری و نوآوری بهبود، یادگیری و نوآوری جنبه‏های کلیدی هستند که به موفقیت پایدار سازمان کمک می‏کنند و از توان سازمان برای پاسخ‏دادن به تغییرات مداوم در مسائل داخلی و خارجی و نیازها و انتظارات ذی‏نفعان استفاده می‏کند .(ISO9004:2018)

 

بهبود  بهبود فعالیتی برای افزایش عملکرد است(ISO9004:2018) .
بهبود مداوم فعالیت تکرارشونده براي ارتقاي عملکرد(ISO9000:2015) .
نوآوري مورد جدید یا تغییرکرده که ارزشی را پدید می‌آورد یا باز توزیع می‌کند .(ISO9000:2015)
keyboard_arrow_up