معیارهای مدل سام در یک نگاه

تصویر روبر نمایی از مدل سام ، مدلی برای ارزیابی موفقیت پایدار سازمان ها را نمایش می­دهد.

مدل سام

هسته و قلب این مدل شامل دو معیار توانمندساز «بستر و هویت سازمان» و «رهبری» تشکیل شده است. هویت سازمان چرایی وجود سازمان است و اینکه چرا سازمان این فعالیت­ها را انجام می­دهد و چه منافعی را نصیب ذینفعان خود می­کند.

رهبری اثربخش سازمان نمی ­تواند از بستر و هویت سازمان جدا باشد. در یک سازمان برجسته، رهبری به عنوان یک فعالیت قلمداد می­شود و رهبران به هدایت فرهنگ سازمانی از طریق الگو بودن در پایبندی و عمل به ارزش­ها کمک می­کنند. این معیارها توان سازمان را از درک و شناخت ماهیت وجودی خود نشان می­دهد. شناخت ماهیت سازمانی فرآیندی است که بر توانایی رهبری سازمان به دستیابی به موفقیت پایدار تاثیر می­گذارد.

این مدل در برگیرنده 11 معیار ،37 زیرمعیار و 205 نکته است:

  • بخش توانمندسازها شامل 6 معیار ، 27 زیر معیار و 142 نکته است.
  • بخش نتایج شامل 5 معیار ، 10 زیرمعیار و 63 نکته است.

شکل 11: معیارها و زیرمعیارهای مدل سام

keyboard_arrow_up