عناصر و ویژگی های منطق RADAR

منطق RADAR از چهار عنصر تشکیل شده است که هر یک ویژگی­ هایی را در برمی­ گیرد:

نتایج ( Results )
رویکرد (Approach )
جاری سازی ( Deployment )
ارزیابی و اصلاح ( Assessment and Refinement )

keyboard_arrow_up