امتیاز دهی بر اساس نمودارهای ماتریس RADAR

در مدل سام « SSAM » سازمان ها با استفاده از منطق RADAR بر اساس 11 معیار مدل, مورد سنجش قرار می گیرند و بر اساس میزان برجستگی، پایداری و کارایی امتیازدهی می گردند.

سازمان هایی که خواهان خود ارزیابی یا ارزیابی بر اساس این مدل هستند، امتیازی تا 1000 تعلق می گیرد.
این 1000 امتیاز میان معیارهای مدل به تفکیک توانمد سازها و نتایج به شرح جدول زیر تقسیم می شود.

keyboard_arrow_up