استفاده از منطق RADAR در ارزیابی نتایج

داده‌های نتایج باید جامع، به موقع، قابل اطمینان، درست و به طور مناسبی بخش­بندی شده باشد و با استراتژی و نیازها و انتظارات ذی نفعان مربوطه سازگار باشد. ارتباط بین نتایج مربوطه و تاثیرات آن‌ها بر یکدیگر باید درک شده باشد. نتایج کلیدی باید شناسایی و اولویت‌بندی گردد.

در جدول زیر ویژگی­های عناصر و راهنمایی­هایی برای هر کدام از آنها ارائه شده است.

keyboard_arrow_up