استفاده از منطق RADAR در ارزیابی توانمندسازها

رادار در بخش توانمندسازها، در پشتیبانی از تجزیه و تحلیل رویکردهای بخش توانمندساز مورد استفاده قرار می­گیرد.  استفاده­کنندگان منطق رادار لازم است ویژگی­های توضیح داده شده در جدول زیر را در مورد اطلاعات ارائه شده در معیارهای توانمندساز به کار گیرند.  توضیحات مندرج در سمت  چپ جدول زیر شامل شرح  رویکردهای هر معیار برای راهنمایی و پشتیبانی در 6 معیار توانمندساز،  مورد استفاده قرار می­گیرد.

استفاده از منطق RADAR در ارزیابی توانمندسازها
keyboard_arrow_up