مشارکت کنندگان در طراحی مدل

طراحی « مدل سام» از شهریور ماه سال 1400در دستور کار انجمن مدیریت کیفیت ایران قرار گرفت. تفکر غالب در طراحی مدل سام برگرفته از تجارب ارزنده انجمن در طراحی مدل­های مختلف تحول در کیفیت صنایع مختلف و اجرای مدل­های جایزه ملی کیفیت و سرآمدی و همچنین طراحی مدل بومی ارزیابی کیفیت و سامان­دهی و اجرای شانزده دوره «جایزه ملی کیفیت ایران»، و طراحی، اجرا و برگزاری«سه دوره جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو»، بوده است. آموزش و تربیت نزدیک به هزار نفر ارزیاب برای اجرای برنامه­های فوق الذکر و سایر فعالیت­های انجمن جهت نشر فرهنگ کیفیت و توسعه سیستم­های مدیریت کیفیت در صنایع مختلف، موجب شده است تا بانکی غنی از متخصصین و ارزیابان ورزیده مدل­های تعالی و صاحب نظران حوزه کیفیت جمع­آوری گردد که اغلب این فرهیختگان همواره با علاقه در طراحی مدل­ها یا اعلام نظر در خصوص آن­ها با انجمن همراهی و همکاری داشته اند.

تجارب برگزاری 16 دوره جایزه ملی کیفیت ایران ، دستاوردهای مهمی را به دنبال داشت. اما مدل آنطور که باید  قادر به تقویت و توسعه جایگاه و اهمیت کیفیت در سازمان نمی­گردید لذا این پروژه با تشکیل کمیته­ای متشکل از متخصصین کارآزموده و باتجربه در زمینه مدل­های تعالی و سیستم­های مدیریت کیفیت، با نگاه ویژه ­ای به کیفیت و نقش آن در موفقیت پایدار سازمان تشکیل گردید.

برای تدوین مدل آسیب­شناسی مدل­های پیشین از منظر تجربیات و دیدگاه ارزیابان و متخصصین از طرفی و سازمانهای شرکت کننده از سوی دیگر انجام گرفت. همچنین مطالعاتی در خصوص بررسی ویرایش­های مختلف مدل­های تعالی و تجربیات مجامع بین­ المللی در زمینه مدیریت کیفیت و معیارهای جهانی ارزیابی کیفیت انجام گرفت.

سپس مبانی طراحی مدل انتخاب گردید و پیش نویس اولیه مدل تهیه شد. هر یک از بندهای این پیش نویس در جلسات مشترک با متخصصان و ارزیابان مجرب در حوزه­های مرتبط تحلیل و بررسی شده و بارها مورد ویرایش قرار گرفته است. می توان گفت که مدل سام حاصل خرد جمعی اعضای کمیته و تعداد زیادی متخصصان خبره سیستم­های مدیریت کیفیت و  ارزیابان با تجربه در مدل­های تعالی ملی و بین­المللی است.

در انتها پیش­نویس نهایی جهت اخذ نظرات کارشناسی از صاحب نظران و متخصصین و فعالین، با تجربه اجرایی در خصوص فرآیندهای ارزیابی و ممیزی صنایع مختلف در سطح ملی و بین­ المللی مورد سنجش قرار گرفت.

در طراحی مدل سام از استانداردها و کتب مرجع مدیریت کیفیت، دانش روز کیفیت، آخرین ویرایش­های مدل­های سرآمدی و راهنماهای آنها با تمرکز بر نتایج پایدار بهره برداری شده است.

این مدل یک الگوی نظام­ مند و ساخت یافته برای طرح ­ریزی و استقرار نظام­های مدیریت کیفیت جامع را ارائه می­نماید و از سوی دیگر یک ابزار نظام ­مند برای خودارزیابی و ارزیابی است. این مدل می ­تواند با الگودهی به سازمان­ها، مفاهیم و روش­های مدیریتی آن­ها را به سوی موفقیت پایدار سازمان سوق دهد.

keyboard_arrow_up